بر اساس یک مطالعه جدید، تعداد بی سابقه ای از مردم در حال راه اندازی مشاغل کوچک هستند و تعداد زیادی از آنها زنان و اقلیت ها هستند. این داده ها نشان می دهد که در 2023بیشتر از 5 یک میلیون مردم برای شروع یک کسب و کار جدید درخواست ثبت نام کرده اند 49 درصدی از این تعداد را زنان کارآفرین تشکیل می دهند.

آمار جهانی راه اندازی مشاغل کوچک

جستجو برای شروع یک کسب و کار جدید با شروع همه گیری کرونا در طول سال 2020 توسعه یافته و از آن زمان تاکنون با سرعت بی سابقه ای ادامه یافته است. بر اساس آمارهای جهانی، بیش از پنج میلیون درخواست در سال های 2021 و 2022 ثبت شده است و این تعداد در سال 2023 به رکورد خواهد رسید. 5.5 میلیون ها درخواست جدید رسیده است.

یک شرکت حقوق و دستمزد به نام Gusto ویژگی های صاحبان کسب و کارهای جدیدی را که سال گذشته کسب و کار خود را شروع کردند، مورد مطالعه قرار داد. 1300 یک نفر از آنها نظرسنجی کرد. با توجه به نتایج این مطالعه، 49 درصد صاحبان مشاغل جدید زنان هستند. این رقم با روند چند سال اخیر مطابقت دارد. اما فقط در مقایسه با سال 2019 29 درصد صاحبان مشاغل جدید که زن هستند افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

توجه سرمایه گذاران بیشتر به کارآفرینان!

با وجود این آمار، زنان به اندازه مردان مورد توجه سرمایه گذاران قرار نمی گیرند. تنها در سال 2023 سه درصد زنان کارآفرینی که برای شروع کسب و کار خود سرمایه گذاری خصوصی دریافت کرده اند. در حالی که این رقم برای مردان مبتکر است 9 درصدی بود.

همچنین سهم کارآفرینان سیاه پوست در سال 2023 شش درصد همه صاحبان مشاغل کوچک از سه درصد قبل از همه گیری دو برابر شده است. سهم کارآفرینان آمریکای لاتین نیز نسبت به سال گذشته 8 درصد است 13 درصد همه صاحبان مشاغل جدید افزایش یافته است.

همچنین در این مدت مشاغل بیشتری مانند “تجارت جانبی” ایجاد شده اند که به عنوان مکملی برای کسب و کارهای اصلی عمل می کنند. بر اساس این گزارش، 44 درصد کارآفرینانی که کسب و کار جدیدی را در سال 2023 راه اندازی کردند، شغل پاره وقت یا تمام وقت دیگری نیز داشتند که از 27 درصد در سال 2022 افزایش داشت.